Szukaj
Logo Miasta

Certyfikaty

Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. otrzymały certyfikaty redukcji emisji PreQurs dla swojego systemu ciepłowniczego. Są to dokumenty potwierdzające w przejrzysty sposób wpływ produkcji i dystrybucji ciepła systemowego na środowisko, w porównaniu do innych sposobów ogrzewania w zakresie emisji substancji szkodliwych do powietrza.

Zagadnienie to szczególnie w Polsce ma duże znaczenie gdyż codziennie, zwłaszcza w okresie sezonu grzewczego dochodzi do przekroczenia stężeń substancji szkodliwych w powietrzu, w strefie przygruntowej tj. przebywania ludzi – tzw. niska emisja.

Certyfikaty PreQurs zawierają krotności redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza przy wytwarzaniu i dystrybucji ciepła systemowego. Podane na nich wartości informują ile razy emituje się zanieczyszczeń do powietrza w strefie przebywania ludzi (tj. niskiej emisji – certyfikat po lewej stronie oraz ogólnej (całkowitej) emisji – certyfikat po prawej stronie), w porównaniu do lokalnej kotłowni węglowej.

Certyfikaty jakości ciepła PreQurs przyznane dla MSC w Zduńskiej Woli  w zakresie redukcji niskiej i ogólnej emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Do tych substancji zalicza się głównie pyły zawieszone PM2,5, PM10, TSP oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, których reprezentantem jest rakotwórczy benzo(a)piren  (B(a)P).

Otrzymane Certyfikaty redukcji niskiej i ogólnej emisji potwierdzają, że oferowane ciepło systemowe stanowi wyjątkowo skuteczne narzędzie do ograniczenia niskiej emisji w Zduńskiej Woli  .

Otrzymany certyfikat w zakresie niskiej emisji przyznaje ciepłu systemowemu pochodzącemu z sieci ciepłowniczej MSC w Zduńskiej klasę A z opisem znak   „NE” (NIE EMITUJĘ lub też NO EMISSION). Podstawowym powodem przyznania tej klasy są istotne krotności obniżenia emisji pyłów zawieszonych (TSP) i benzo(a)pirenu w strefie przebywania ludzi w porównaniu do lokalnej kotłowni węglowej oraz wysokość emisji spalin (tj. wysokość komina) 120 m od poziomu terenu.

Po szczegółowej analizie emisji wybranych substancji w spalinach stwierdzono, że dostarczane ciepło systemowe charakteryzuje się również zdecydowanie mniejszymi wskaźnikami ogólnej emisji w porównaniu z lokalnymi kotłowniami węglowymi. Są one zgodnie z certyfikatem redukcji ogólnej emisji  ponad 13 razy mniejsze jeśli chodzi o pyły zawieszone (TSP) oraz prawie 16 razy mniejsze w przypadku rakotwórczego benzo(a)pirenu, niż emisja tych substancji z indywidualnego kotła węglowego. Ponadto jak wspomniano wyżej emisja ta występuje dodatkowo na bezpiecznej wysokości.

Co najważniejsze budynki zasilane ciepłem systemowym dostarczanym przez certyfikowane MSC w Zduńskiej Woli  są neutralne w zakresie niskiej emisji gdyż w zasadzie budynki te nie potrzebują  komina. Zgodnie z procedurą certyfikacji nabywają one w porozumieniu z jednostką certyfikującą prawo do posługiwania się kopią certyfikatów PreQurs przyznanych MSC w Zduńskiej Woli  oraz prawo do zewnętrznego oznakowania budynków znakiem typu „NO SMOG” jak niżej.

Reprodukcja tych znaków i certyfikatów jest każdorazowo uzganiana z jednostką certyfikującą.

No Smog

Budynek oznaczony zewnętrznym znak typu NO SMOG (jak wyżej)
informuje najbliższe otoczenie o jego neutralności w zakresie niskiej
emisji zanieczyszczeń do powietrza gdyż jest zasilany
ciepłem systemowym z certyfikowanych MSC w Zduńskiej Woli.

Przekazanie certyfikatów miało miejsce w dniu 16.11.2020. Wręczenie certyfikatów poprzedziły prelekcje na temat jakości powietrza w Polsce oraz prezentacja wyników analizy oferowanego przez MSC w Zduńskiej Woli  ciepła systemowego w kontekście walki ze smogiem.

Przyznanie MSC w Zduńskiej Woli  certyfikatów redukcji niskiej i ogólnej emisji PreQurs odbyło się w ramach ogólnopolskiego programu Promocji Ciepła Systemowego obejmującego wszystkich operatorów i dostawców ciepła systemowego w Polsce, we współpracy z Izbą Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie (IGCP). Dotychczas przyznano ponad 200 takich certyfikatów  m.in. dla ponad 66 ciepłowni pracujących  na potrzeby ciepła systemowego w Polsce.

Certyfikacja systemów ciepłowniczych

Certyfikacja systemów ciepłowniczych realizowana jest przez Instytut Certyfikacji Emisji Budynków (ICEB) z siedzibą w Krakowie założony w 2016 roku przez Adolfa Mirowskiego. Jest to zewnętrzny podmiot, który gwarantuje obiektywną ocenę dostawców urządzeń grzewczych i dostawców ciepła systemowego. Ocena powyższa odbywa się w oparciu o własne i pierwsze w świecie, wypracowane metody oceny oraz związane z nim certyfikaty. Dokumenty te w przejrzysty i czytelny sposób wskazują wpływ zanieczyszczeń emitowanych przez poszczególne sposoby ogrzewania budynku w zależności od zastosowanych urządzeń grzewczych oraz wykorzystywanego paliwa. Opracowany sposób oceny w przejrzysty sposób ukazuje także redukcję emisję zanieczyszczeń generowanych przez systemy ciepłownicze w odniesieniu do obiektu referencyjnego (bazowego) zasilanego z lokalnej kotłowi węglowej.

Autor pierwszych w  świecie tego typu certyfikatów i znaków NO SMOG j.w. uznał ich wprowadzenie za niezbędne podczas wykonywania zadań eksperckich na rzecz  programu Swiss Contribution.

Adolf Mirowski w ostatnich 25 latach swojej działalności prowadził działalność doradczą, naukową, dydaktyczną w branży techniki grzewczej a także nadzoruje kompleksowe realizacje związane z kogeneracją gazową. Ponadto opracowuje kompleksowo tzw. multisystemy energetyczne na potrzeby wysokoefektywnego ciepła systemowego z wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Jest również autorem lub współautorem również wielu publikacji dla projektantów i ekspertów branżowych.

Podstawowe pojęcia

Systemy i budynki referencyjne

Certyfikaty wystawione przez ICEB są dokumentami zaświadczającymi ile razy dany sposób ogrzewania budynku  i przygotowania ciepłej wody użytkowej ma mniejszą emisję zanieczyszczeń do powietrza w porównaniu z referencyjnym (bazowym) budynkiem wyposażonym w średnioważoną statystyczną kotłownię węglową.  Liczby na certyfikatach oznaczają krotność redukcji emisji wybranych zanieczyszczeń do powietrza w porównaniu z obiektem zasilanym z lokalnej kotłowni węglowej.

Niska emisja – wszelkie źródła emisji znajdujące się na wysokości nie większej niż 40 m. Przeważnie jednak znajdują się one na pułapie do 10-20 metrów, nie objęte regulacjami prawnymi wynikającymi z przepisów prawa ochrony środowiska. Źródła te emitują niebezpieczne substancje, a zwłaszcza pyły zawieszone i bezno(a)piren, do otoczenia w wyniku nieefektywnego spalania paliw w indywidualnych kotłach. Emisja tych zanieczyszczeń w negatywny i bezpośredni sposób wpływa na otoczenie.

Wysoka emisja – wszelkie źródła emisji, które, w świetle powyższego zapisu, nie stanowią niskiej emisji, a zwłaszcza te, które objęte są regulacjami prawnymi wynikającymi z przepisów prawa ochrony środowiska. Źródła zaliczane do wysokiej emisji nie wpływają bezpośrednio negatywnie na otoczenie w strefie przebywania ludzi.

Zanieczyszczenia uwzględniane w procesie certyfikacji

W ramach procesu certyfikacji ocenie podlegają szkodliwe substancje emitowane do atmosfery: całkowity pył zawieszony (TSP), bezno(a)piren B(a)P, dwutlenek węgla CO2, tlenki siarki SO2/SOX, tlenki azotu NOX oraz tlenek węgla CO. W ramach certyfikatów redukcji niskiej emisji dla budynków ogrzewanych ciepłem systemowym analizowane będą zanieczyszczenia: TSP, B(a)P oraz CO2.

Proces certyfikacji

Certyfikacja prowadzona jest przez audytora ICEB, który, gromadzi dane potrzebne do jego przygotowania. Po wykonaniu obliczeń porównawczych opracowywane są certyfikaty, które otrzymują dostawcy ciepła i urządzeń  oraz ew. ich beneficjenci i użytkownicy.

Przejdź do treści