Szukaj
Logo Miasta

Obowiązek informacyjny

Co to jest RODO ?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119).

RODO stosujemy od 25 maja 2018r.

W związku z tym chcielibyśmy poinformować o zasadach, na jakich będzie się odbywało przetwarzanie Państwa danych osobowych w myśl nowego rozporządzenia (RODO).

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 – RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych są Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli Spółka z o.o., adres siedziby: u Żeromskiego 7/9, 98-220 Zduńska Wola.
 2. We wszelkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e -mail: iod@msc-zw.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzamy przede wszystkim na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, b, e, f i a RODO, w celach związanych z naszymi zadaniami, w szczególności
  z zakresu świadczenia usług o dostawę ciepła w prawnie uzasadnionych celach, jakim jest przede wszystkim zapewnienie kontaktu związanego z naszymi zadaniami, a także w celu wykonywania obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa, których realizacja wymaga przetwarzania danych osobowych.
 4. Gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta może być wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla nas obsługę informatyczną lub obsługę prawną, a także uprawnione do tego organy lub inne podmioty, w tym w ramach dostępu do informacji publicznej.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji zadań, dla których zostały zebrane, w szczególności przez czas trwania umowy, a po jej ustaniu przez czas niezbędny do obrony i dochodzenia roszczeń lub przez okres przewidziany w przepisach prawa.
 8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, które będziemy realizować zgodnie z RODO.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, które będziemy realizować zgodnie z RODO.
 10. Każdemu, kto uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.
 11. W przypadkach, gdy podanie danych osobowych jest dobrowolne, konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości kontaktu, zawarcia umowy, przekazania informacji. Jeśli obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa, ich niepodanie skutkuje niemożliwością realizacji uprawnień lub obowiązków.
 12. Osoba, której dane dotyczą, nie podlega decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołują wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, ponieważ nie przetwarzamy danych osobowych takimi sposobami.

Polityka prywatności i cookies

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

1. Definicje

 • Serwis – serwis internetowy działający pod adresem www.msc-zw.pl.
 • Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora.
 • Administrator – Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli Sp. z o.o., prowadząca działalność pod adresem: ul. Żeromskiego 7/9, 98-220 Zduńska Wola, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 829-000-70-77, o nadanym numerze REGON: 730242867, zarejestrowana w Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia,
  XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000145853, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 • Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
 • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika.

2. Dane osobowe

Administratorem Państwa danych osobowych są Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadząca działalność pod adresem:
ul. Żeromskiego 7/9, 98-220 Zduńska Wola.

W celu zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z obecnie obwiązującymi – w obszarze ochrony danych osobowych – regulacjami prawnymi oraz zapewnienia ochrony praw i wolności naszych klientów, pracowników, kontrahentów i partnerów powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO dostępną pod adresem https://www.msc-zw.pl/rodo/ i kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, który możliwy jest poprzez adres e-mail: iod@msc-zw.pl

Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. pozyskuje i przetwarza dane osobowe na poniższych podstawach prawnych i w poniższych celach:

 • realizacja umowy bądź podjęcie działań niezbędnych do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w związku z działaniami dotyczącymi m.in. zawarcia umowy przyłączenia do sieci ciepłowniczej, zawarcia umowy o dostawę ciepła;
 • obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z analizą i rozpatrywaniem skarg, wniosków;
 • realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z analizą i udzielaniem odpowiedzi na zapytanie przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego bądź poprzez wiadomość elektroniczną;
 • zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w przypadku uczestniczenia w akcjach promocyjnych.

Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. chronią dane osobowe stosując odpowiednie techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu uniknięcia przypadkowych bądź umyślnych modyfikacji tych danych, ich utraty, zniszczenia lub uzyskania do nich nieautoryzowanego dostępu.

Dane osobowe gromadzone zgodnie z celami określonymi w niniejszej Polityce prywatności są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów, w tym realizacji umowy, wypełnienia wymogu prawnego.

Odbiorcami Państwa danych osobowych, w zależności od celu przetwarzania, mogą być: wykonawcy usług przyłączeniowych, firmy doradcze i konsultingowe, kancelarie prawne, firmy windykacyjne, dostawcy rozwiązań informatycznych, banki, firmy ubezpieczeniowe, dostawcy usług telekomunikacyjnych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż udostępnione nam dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami ww. rozporządzenia.

Ponadto, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych, gdy odbywa się ono na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub zgody na działania promocyjne. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3. Rodzaje Cookies

 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu;
 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych;
 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

4. Bezpieczeństwo

 • Mechanizmy składowania i odczytu – mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.
 • Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników.
 • Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
 • 5 Cele, do których wykorzystywane są pliki Cookie
 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu, aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
 • Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich, jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
 • Serwowanie usług multimedialnych – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych.

6. Serwisy zewnętrzne

Administrator nie współpracuje z serwisami zewnętrznymi i Serwis nie umieszcza ani nie korzysta z żadnych plików zewnętrznych plików Cookie.

7. Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis

 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies.
 • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.
 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

8. Wymagania Serwisu

 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

9. Zmiany w Polityce Cookie

 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.
 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.
 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.

 

Przejdź do treści