Szukaj
Logo Miasta

Unia Europejska

Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli sp. z o.o. otrzymały w ramach umowy nr POIS. 01. 05. 00- 00-0016/18 dofinansowanie
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na następujący projekt:

Tytuł projektu:

Zmniejszenia strat na przesyle i  dystrybucji ciepła poprzez modernizację przesyłu ciepła w układzie kanałów ciepłowniczych na system rur preizolowanych w Zduńskiej Woli. Budowa nowych przyłączy i węzłów  do obiektów ogrzewanych piecami kaflowymi.

Cel projektu w tym:

  • działania podjęte w celu celu zmniejszenia niskiej emisji w obszarach  ponadnormatywnych poziomu stężenia PM10,
  • liczba źródeł ciepła opalanych paliwem stałym do likwidacji,
  • liczba indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji do likwidacji,
  • cele wynikające z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

 

Celem projektu jest zmniejszenie strat na przesyle energii cieplnej, a tym samym zmniejszenie uciążliwości dla środowiska miejskiego ilości emitowanych szkodliwych substancji przez źródło ciepła, jakim jest Elektrociepłownia  Zduńska Wola. Ponadto istotnym czynnikiem zadań jest poprawienie własności eksploatacyjnych sieci ciepłowniczej poprzez zmniejszenie awaryjności i przestojów w dostarczaniu czynnika grzewczego, wynikających z powyższego niepotrzebnych zrzutów wody do kanalizacji. Raport Światowej Organizacji Zdrowia umieścił Zduńską Wolę na 26 miejscu w świecie w  zakresie emisji pyłów PM10 i firma podejmuje wszystkie działania aby zmniejszyć szkodliwe działanie gospodarki ciepłowniczej  na środowisko w tym działania wynikające  z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Zakres projektu (krótki opis),

Zakres obejmuje 6 zadań w różnych rejonach miasta Zduńska Wola w zakresie modernizacji sieci ciepłowniczej oraz w zakresie nowych podłączeń. Ważnym elementem projektu jest modernizacja sieci w postaci przejść pod drogą wojewódzką , która uległa całkowitej destrukcji i umieszczenie rur preizolowanych w kanałach ciepłowniczych usunie przyczynę powstawania awarii związanych z przeciekami wody z nawierzchni drogi do rur izolowanych wełną mineralną na siatce. Ponadto zastosowanie nowoczesnych rur  w układzie TwinPipe dla średnic mniejszych od dn=200mm zmniejszy straty na przesyle w stosunku do układów pojedynczych rur.

Lokalizacja projektu (województwo, miasto/gmina): Gmina miejska Miasto Zduńska Wola

Beneficjent: Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli Sp. z o.o.

Wskaźniki produktu: 

Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość docelowa Rok osiągnięcia wartości docelowej

I. Wskaźnik produktu

I. 1. Wskaźniki produktu istotne dla celów interwencji
Liczba przedsiębiorst otrzymujących  wsparcie (Cl1) przedsiębiorstwa 1 2023
Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej[1], [2] km 0,89 2023
Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej [3], [4] km 3,93 2023
II. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego
II. 1. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego istotne dla celów interwencji
Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej[5] GJ/rok 13 474,84 2023
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [6] Mg CO2 /rok 1219,85 2023
Redukcja emisji pyłów całkowitych zawieszonych [7] Mg/rok 1,64 2023

 

Wskaźniki rezultatu:

[1] łącznie z przyłączami
[2] wskaźnik istotny dla celów interwencji
[3] łącznie z przyłączami
[4] wskaźnik istotny dla celów interwencji
[5] wskaźnik istotny dla celów interwencji
[6] wskaźnik istotny dla celów interwencji
[7] obowiązkowe dla projektów realizowanych na obszarach, gdzie występują ponadnormatywne poziomy stężenia

 

 

Przejdź do treści