Szukaj
Logo Miasta

Przyłącz się do naszej sieci

Celem działania Spółki jest zaspokajanie społecznych potrzeb w zakresie ciepłownictwa w mieście Zduńska Wola poprzez dostarczanie odpowiedniej ilości energii cieplnej w odpowiednich okresach czasu, zgodnie z normami i warunkami dostaw. Spółka jest przedsiębiorstwem dostarczającym poprzez swój system sieci cieplnej, ciepło grzewcze w postaci gorącej wody dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej do mieszkań spółdzielczych, budownictwa indywidualnego, instytucji i przedsiębiorstw.

Korzystając z wieloletniego doświadczenia i nowoczesnych rozwiązań technologicznych Spółka nasza zapewnia naszym odbiorcom korzystne warunki przyłączenia istniejących i nowo projektowanych obiektów, a także wysoką jakość oraz niezawodny i wygodny system zaopatrzenia w ciepło, który jest bezpieczny ponieważ nie powoduje zagrożenia wybuchem, zatrucia gazem czy porażenia prądem elektrycznym, a jednocześnie przyczynia się do poprawy zanieczyszczonego środowiska naturalnego w obszarze ochrony powietrza do jakiego zalicza się Zduńska Wola.

Oferujemy stałą fachową pomoc, doradztwo techniczne i miłą obsługę.

Informujemy, że całość prac związanych z projektowaniem, pozwoleniem na budowę i wybudowaniem przyłącza do Państwa obiektu wykonujemy we własnym zakresie.  Chcielibyśmy podkreślić, że zaawansowanie technologiczne urządzeń automatycznej regulacji i sterowania, pozwala na dostosowanie temperatury i przepływu do bieżących indywidualnych potrzeb i pozwoli Państwu oszczędzać energię cieplną, a tym samym wpływać na wielkość opłat za ciepło.

Natomiast system rozliczeń, który opiera się o wskazania układu pomiarowego daje możliwość na bieżąco kontrolować wielkość zużycia energii cieplnej.

Dokumenty do pobrania

Jeśli już Państwo dokonaliście trafnego wyboru i chcielibyście aby przyłączyć Swój obiekt do miejskiej sieci cieplnej należy złożyć wypełniony Wniosek WMP-3 w siedzibie naszej Spółki wraz z następującymi załącznikami:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, do którego będzie doprowadzone dostarczane ciepło.
  W przypadku wstępnych warunków przyłączenia dokument ten nie jest wymagany,
 • odpis Krajowego Rejestru Sądowego – KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument upoważniający do prowadzenia działalności (np. rejestr stowarzyszeń),
 • zaświadczenie o nadaniu numeru – REGON i NIP,
 • protokół z posiedzenia Wspólnoty powołującego Zarząd Wspólnoty i administratora oraz pełnomocnictwo do administrowania nieruchomością,
  pełnomocnictwo do zawarcia umowy udzielone w formie aktu notarialnego,
 • plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie obiektu, do którego będzie dostarczane ciepło, w stosunku do istniejącej sieci ciepłowniczej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

Wynikiem rozpatrzenia złożonego Wniosku WMP-3 jest opracowanie przez naszych pracowników „Warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej”, które zawierają dane i wymagania techniczne niezbędne do przystąpienia do prac projektowych. Wraz z warunkami otrzymują Państwo uzgodnioną umowę o przyłączenie (przykładowy projekt), która określa wzajemne obowiązki stron oraz poszczególne terminy związane z wykonywaną inwestycją.

Po zrealizowaniu inwestycji zgodnie z postanowieniami umowy przyłączeniowej i dokonaniu odbioru przyłącza, węzła cieplnego oraz urządzeń pomiarowych prześlemy Państwu Umowę Sprzedaży ciepła i świadczenia usług przesyłowych, oraz Protokół Dostawy których podpisanie stanowi podstawę rozpoczęcia dostawy i odbioru ciepła.

Rozliczenia za dostarczone ciepło dokonywane są na podstawie wskazań licznika ciepła wg taryfy dla ciepła Miejskich Sieci Cieplnych w Zduńskiej Woli Sp. z o.o., która określa ceny, stawki i opłaty oraz warunki ich stosowania, zatwierdzone w drodze decyzji administracyjnych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Zgodnie z § 24 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. Nr 194, poz. 1291) na pisemny wniosek odbiorcy Przedsiębiorstwo Ciepłownicze może ustalić średnie ceny ciepła oraz średnie opłaty za usługi przesyłowe w zł za GJ dla wskazanego obiektu, po podpisaniu przez Odbiorcę Aneksu do Umowy Dostawy ciepła.

O wprowadzeniu zmiany cen i stawek za ciepło Odbiorcy ciepła są powiadamiani indywidualnymi pismami na 14 dni przed wejściem w życie nowych cen i stawek opłat.

Aby zostać naszym odbiorcą ciepła, należy zwrócić się:

 • osobiście do Działu Technicznego – tel. 43 823-51-71 wew. 23, 30, 32
 • lub korespondencyjnie na nasz adres – przejdź do zakładki Kontakt.

Informujemy, że będąc naszym odbiorcą istnieje możliwość:

 • Zlecenia eksploatacji i konserwacji węzłów cieplnych będących Państwa własnością.
  • Zapewnimy Państwu całodobową opiekę techniczną nad prawidłową i bezawaryjną pracą wszystkich urządzeń zamontowanych w węźle cieplnym.
  • Wykonamy także zmiany nastaw – według Państwa potrzeb – na urządzeniach do automatycznej regulacji dostawy energii cieplnej.
  • W/w prace wykonują nasi pracownicy na podstawie zawartej umowy.
 • Zlecania okresowych przeglądów urządzeń węzła cieplnego i nastawy urządzeń do automatycznej regulacji dostawy energii cieplnej według potrzeb Odbiorcy.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt z Wydziałem Ruchu – telefon: (43) 823-51-71 wew. 40 lub 42 lub telefon (43) 823-32-50.

Zapraszamy.

Przejdź do treści