Badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.

Rada Nadzorcza Miejskich Sieci Cieplnych w Zduńskiej Woli sp. z o.o.

zaprasza zainteresowane firmy audytorskie do składania ofert pisemnych na

badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.

oferta powinna zawierać:

Aktualny odpis z rejestru sądowego, informacje o przeprowadzonych badaniach (doświadczenie, referencje), cenę, kserokopie polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem zapłaty.

Wymagany termin realizacji przedmiotu oferty:

  • badanie wstępne – w terminie 31.03.2021;
  • ostateczne dostarczenie sprawozdania z badania – w terminie 20.04.2021.

 

Pisemne oferty należy składać  do 14.10.2020 r. do godz. 10:30 na adres Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli sp. z o.o. ul. Żeromskiego 7/9, 98-220 Zduńska Wola
z dopiskiem: „Rada Nadzorcza – badanie sprawozdania finansowego za 2020 r.”

Jednocześnie informujemy, że oferty, które wpłyną do siedziby Spółki po w/w terminie nie będą podlegać rozpatrzeniu.

Szczegółowe informacje na temat Spółki, zakres badania oraz projekt umowy znajdują się na stronie http://www.msc-zw.pl w zakładce Aktualności.

 

KARTA INFORMACYJNA      Karta informacyjna

PROJEKT UMOWY      Projekt umowy

 

 

 

Konferencja dotycząca możliwości poprawy jakości powietrza

20161019_10170619 października 2016 r. w Zduńskowolskim Ratuszu miała miejsce konferencja dotycząca możliwości poprawy jakości powietrza i rozbudowy miejskiej sieci ciepłowniczej w Zduńskiej Woli. W spotkaniu uczestniczyli eksperci z dziedziny ochrony środowiska, ciepłownictwa oraz mieszkańcy miasta.
Konferencję otworzyło wystąpienie Prezesa MSC w Zduńskiej Woli, Kamila Jeziorskiego.
Głos zabrało wielu ekspertów, m. in. z z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi, z delegatury WIOŚ w Sieradzu oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
Na temat możliwości wykorzystania geotermii w systemie ciepłowniczym Zduńskiej Woli prelekcję wygłosił Zbigniew Piotrowski, dyrektor ds. technicznych MSC.

Ogłoszenie!

W dniu 2016-07-02 w godzinach popołudniowych powinna zostać wznowiona dostawa ciepłej wody użytkowej.

Lokale do wynajęcia

Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli sp. z o.o. informuje, że posiada
do wynajęcia:

  • lokal przy ul. Żeromskiego 7/9 w Zduńskiej Woli o powierzchni 15,62 m2
  • lokal przy ul. Żeromskiego 7/9 w Zduńskiej Woli o powierzchni 20,90 m2
  • lokal przy ul. Żeromskiego 7/9 w Zduńskiej Woli o powierzchni 220 m2

Więcej informacji na temat w/w lokali można uzyskać od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7: 00 do 15: 00 pod nr tel. 43 823-51-71 wew. 14. oraz w siedzibie Spółki ul. Żeromskiego 7/9, 98-220 Zduńska Wola.

Badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.

Rada Nadzorcza Miejskich Sieci Cieplnych w Zduńskiej Woli sp. z o.o.
zaprasza zainteresowane firmy audytorskie do składania ofert pisemnych na
badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.

oferta powinna zawierać:

Aktualny odpis z rejestru sądowego, informacje o przeprowadzonych badaniach (doświadczenie, referencje), cenę, kserokopie polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem zapłaty i wzór umowy.
Wymagany termin realizacji przedmiotu oferty do dnia 25 lutego 2016r.
Pisemne oferty należy składać od 08 września 2015 r. do 23 września 2015 r. do godz. 15:00 na adres Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 7/9, 98-220 Zduńska Wola z dopiskiem: „Rada Nadzorcza – badanie sprawozdania finansowego za 2015r.”
Jednocześnie informujemy, że oferty, które wpłyną do siedziby Spółki przed lub po w/w terminie nie będą podlegać rozpatrzeniu.

KARTA INFORMACYJNA

1. Podstawowe dane spółki:
Nazwa: Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli Sp. z o.o.
Adres: 98-220 Zduńska Wola, ul. Żeromskiego 7/9
NIP: 829-000-70-77
REGON: 730242867
KRS: 0000145853
Kapitał Zakładowy: 11.081.200,00 PLN

2. Osoba do kontaktu – Grzegorz Sztanka – Dyrektor finansowy

3. Rodzaj prowadzonej działalności – obrót, przesył i dystrybucja energii cieplnej

4. Liczba osób zatrudnionych stan na 31.12.2014r. – 38

5. Rok rozpoczęcia działalności – akt notarialny 19.12.1995r.

6. Podstawowy przedmiot działalności – działalność w zakresie wytwarzania i zaopatrywania w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych wg PKD 3530 Z

7. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę – 19 122 107,63 zł

8. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 wykazał zysk – 78 323,00 zł

9. Prognozowany wynik za 2015 rok – zysk netto: 80 917,00 zł

10. Kapitał podstawowy stan na 31.12.2014r. – 11 081 200,00 zł

11. Kapitał zapasowy stan na 31.12.2014r. – 3 327 039,40 zł

12. Rzeczowe aktywa trwałe stan na 31.12.2013r. – 12 327 195,06 zł

13. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi za 2014r. wyniosły – 20 064 162,70 zł

14. Pozostałe przychody operacyjne za 2014r. wyniosły – 143 201,60 zł

15. Przychody finansowe za 2014r. wyniosły – 168 261,84 zł

16. Prognozowane przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi za 2015r. – 20 410 494,00 zł

17. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania stan na 31.12.2014r. – 4 635 545,23 zł

18. Inwentaryzacja – drogą spisu z natury w 2015 roku zinwentaryzowane zostaną środki pieniężne, wyposażenie biur i pomieszczeń. Terminy inwentaryzacji są zachowane.

19. Jednostka nie jest wielozakładowa i nie posiada oddziałów

20. Podstawa prawna sporządzania sprawozdania finansowego – Ustawa o Rachunkowości

21. Forma prowadzenia ksiąg – wewnętrzna

22. Orientacyjna liczba dokumentów księgowych – ok. 700 m-cznie

23. Badanie sprawozdania finansowego za 2014r. przeprowadził:
POL – TAX Sp. z o.o.; ul. Bora Komorowskiego 56C lok. 91; 03-982 Warszawa

Informacja dla Odbiorców

Zarząd Miejskich Sieci Cieplnych w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. informuje wszystkich swoich Odbiorców ciepła, że zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości w dostawie ciepła należy kierować pod nr dyżurny 601 159 675.