Lokale do wynajęcia

Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli sp. z o.o. informuje, że posiada
do wynajęcia:

  • lokal przy ul. Żeromskiego 7/9 w Zduńskiej Woli o powierzchni 15,62 m2
  • lokal przy ul. Żeromskiego 7/9 w Zduńskiej Woli o powierzchni 20,90 m2
  • lokal przy ul. Żeromskiego 7/9 w Zduńskiej Woli o powierzchni 220 m2

Więcej informacji na temat w/w lokali można uzyskać od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7: 00 do 15: 00 pod nr tel. 43 823-51-71 wew. 14. oraz w siedzibie Spółki ul. Żeromskiego 7/9, 98-220 Zduńska Wola.

Badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.

Rada Nadzorcza Miejskich Sieci Cieplnych w Zduńskiej Woli sp. z o.o.
zaprasza zainteresowane firmy audytorskie do składania ofert pisemnych na
badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.

oferta powinna zawierać:

Aktualny odpis z rejestru sądowego, informacje o przeprowadzonych badaniach (doświadczenie, referencje), cenę, kserokopie polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem zapłaty i wzór umowy.
Wymagany termin realizacji przedmiotu oferty do dnia 25 lutego 2016r.
Pisemne oferty należy składać od 08 września 2015 r. do 23 września 2015 r. do godz. 15:00 na adres Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 7/9, 98-220 Zduńska Wola z dopiskiem: „Rada Nadzorcza – badanie sprawozdania finansowego za 2015r.”
Jednocześnie informujemy, że oferty, które wpłyną do siedziby Spółki przed lub po w/w terminie nie będą podlegać rozpatrzeniu.

KARTA INFORMACYJNA

1. Podstawowe dane spółki:
Nazwa: Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli Sp. z o.o.
Adres: 98-220 Zduńska Wola, ul. Żeromskiego 7/9
NIP: 829-000-70-77
REGON: 730242867
KRS: 0000145853
Kapitał Zakładowy: 11.081.200,00 PLN

2. Osoba do kontaktu – Grzegorz Sztanka – Dyrektor finansowy

3. Rodzaj prowadzonej działalności – obrót, przesył i dystrybucja energii cieplnej

4. Liczba osób zatrudnionych stan na 31.12.2014r. – 38

5. Rok rozpoczęcia działalności – akt notarialny 19.12.1995r.

6. Podstawowy przedmiot działalności – działalność w zakresie wytwarzania i zaopatrywania w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych wg PKD 3530 Z

7. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę – 19 122 107,63 zł

8. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 wykazał zysk – 78 323,00 zł

9. Prognozowany wynik za 2015 rok – zysk netto: 80 917,00 zł

10. Kapitał podstawowy stan na 31.12.2014r. – 11 081 200,00 zł

11. Kapitał zapasowy stan na 31.12.2014r. – 3 327 039,40 zł

12. Rzeczowe aktywa trwałe stan na 31.12.2013r. – 12 327 195,06 zł

13. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi za 2014r. wyniosły – 20 064 162,70 zł

14. Pozostałe przychody operacyjne za 2014r. wyniosły – 143 201,60 zł

15. Przychody finansowe za 2014r. wyniosły – 168 261,84 zł

16. Prognozowane przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi za 2015r. – 20 410 494,00 zł

17. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania stan na 31.12.2014r. – 4 635 545,23 zł

18. Inwentaryzacja – drogą spisu z natury w 2015 roku zinwentaryzowane zostaną środki pieniężne, wyposażenie biur i pomieszczeń. Terminy inwentaryzacji są zachowane.

19. Jednostka nie jest wielozakładowa i nie posiada oddziałów

20. Podstawa prawna sporządzania sprawozdania finansowego – Ustawa o Rachunkowości

21. Forma prowadzenia ksiąg – wewnętrzna

22. Orientacyjna liczba dokumentów księgowych – ok. 700 m-cznie

23. Badanie sprawozdania finansowego za 2014r. przeprowadził:
POL – TAX Sp. z o.o.; ul. Bora Komorowskiego 56C lok. 91; 03-982 Warszawa

Przebudowa – modernizacja osiedlowej niskotemperaturowej sieci

WFOSGW_logo_nowe

Zadanie pn: ”Przebudowa – modernizacja osiedlowej niskotemperaturowej sieci ciepłowniczej na sieć wysokoparametrową z indywidualnymi przyłączami dla budynków zasilanych z wymiennikowni Ogrodowa 8a i Ogrodowa 10a w Zduńskiej Woli”.

Ogólna wartość przedsięwzięcia: 655.460,84 zł.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łodzi w wysokości 545.000,00 zł, w tym:
pożyczka w wysokości 353.000,00 zł
umorzenie w wysokości 192.000,00 zł.

link do strony www.zainwestujwekologie.pl

Przebudowa-modernizacja sieci cieplnej

Zadanie p.n. Przebudowa-modernizacja sieci cieplnej kanałowej na preizolowaną, spełniającą rolę pierścienia pomiędzy komorami K-21/K-214 do komory K-232.
Wartość ogólna przedsięwzięcia 836.108,43 zł.
Zadanie zostało dofinansowane w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 740.000,00 zł

logo

Zadanie p.n. „Przebudowa – modernizacja osiedlowej niskoparametrowej sieci cieplnej na sieć wysokoparametrową z indywidualnymi przyłączami oraz węzłami cieplnymi dla budynków zasilanych z wymiennikowni „Spacerowa 70” w Zduńskiej Woli.

Wartość ogólna przedsięwzięcia 1.029.609,58 zł.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 963.600,00 zł w tym: umorzenie w wysokości 483.600,00 zł i pożyczka w wysokości 480.000,00 zł.

Przebudowa sieci cieplnej

Umorzenie pożyczki otwórz tutaj pdf

I.Inwestycja pt.” Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej od komory K1 przy ulicy Srebrnej do komory przy ulicy Szkolnej 13, z przyłączami do budynków „Szkolna 7,9,11,13″ oraz ” Srebrna 3a” i „Kilińskiego 30a” w Zduńskiej Woli” została wykonana w 2011 roku z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Koszt całkowity inwestycji to kwota 206 369,11 złotych netto. Kwota dofinasowania z WFOŚiGW w formie pożyczki to kwota 185 000 złotych. Efektem tej inwestycji będzie znaczne zmniejszenie strat przesyłowych energii oraz gwarancja niezawodności dostaw ciepła do odbiorców z tego rejonu miasta.

II.Inwestycja pt. „Przebudowa osiedlowej niskoparametrowej sieci ciepłowniczej na sieć wysokoparametrową z przyłączami oraz węzłami cieplnymi dla budynków zasilanych z wymiennikowni „3″ przy ul. Getta Żydowskiego 31 w Zduńskiej Woli” wykonana w roku 2010 została zrealizowana z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
III. Inwestycja pt. Modernizacja systemu ciepłowniczego na osiedlu Zachód I w Zduńskiej Woli wykonana w roku 2009 została zrealizowana z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

IV.
Inwestycja pt. „Przebudowa -modernizacja osiedlowej niskoparametrowej sieci ciepłowniczej na sieć wysokoparametrową z przyłączami oraz węzłami cieplnymi dla budynków zasilanych z wymiennikowni „5″ przy ul. Łódzkiej 8 w Zduńskiej Woli” wykonana w roku 2011 została zrealizowana z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Koszt całkowity inwestycji to kwota 826 505 złotych netto. Kwota dofinasowania z WFOŚiGW w formie pożyczki to kwota 741 000 złotych w tym kwota pożyczki 375 000 złotych i umorzenia pożyczki w wysokości 366 000 złotych. Efektem tej inwestycji będzie znaczne zmniejszenie strat przesyłowych energii oraz gwarancja niezawodności dostaw ciepła do odbiorców z tego rejonu miasta.

Informacja dla Odbiorców

Zarząd Miejskich Sieci Cieplnych w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. informuje wszystkich swoich Odbiorców ciepła, że zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości w dostawie ciepła należy kierować pod nr dyżurny 601 159 675.