Badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r.

Rada Nadzorcza Miejskich Sieci Cieplnych w Zduńskiej Woli sp. z o.o. zaprasza zainteresowane firmy audytorskie do składania ofert pisemnych na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r.

oferta powinna zawierać:

Aktualny odpis z rejestru sądowego, informacje o przeprowadzonych badaniach (doświadczenie, referencje), cenę, kserokopie polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem zapłaty i wzór umowy.
Wymagany termin realizacji przedmiotu oferty do dnia 28 lutego 2019 r.
Pisemne oferty należy składać od 18 września 2018 r. do 28 września 2018 r. do godz. 10:30 na adres Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 7/9, 98-220 Zduńska Wola z dopiskiem: „Rada Nadzorcza – badanie sprawozdania finansowego za 2018 r.”
Jednocześnie informujemy, że oferty, które wpłyną do siedziby Spółki przed lub po w/w terminie nie będą podlegać rozpatrzeniu.

KARTA INFORMACYJNA – pobierz z linku poniżej

Karta informacyjna

 

Konferencja dotycząca możliwości poprawy jakości powietrza

20161019_10170619 października 2016 r. w Zduńskowolskim Ratuszu miała miejsce konferencja dotycząca możliwości poprawy jakości powietrza i rozbudowy miejskiej sieci ciepłowniczej w Zduńskiej Woli. W spotkaniu uczestniczyli eksperci z dziedziny ochrony środowiska, ciepłownictwa oraz mieszkańcy miasta.
Konferencję otworzyło wystąpienie Prezesa MSC w Zduńskiej Woli, Kamila Jeziorskiego.
Głos zabrało wielu ekspertów, m. in. z z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi, z delegatury WIOŚ w Sieradzu oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
Na temat możliwości wykorzystania geotermii w systemie ciepłowniczym Zduńskiej Woli prelekcję wygłosił Zbigniew Piotrowski, dyrektor ds. technicznych MSC.

Przebudowa – wymiana sieci cieplnej w obrębie ulicy Żeromskiego

Inwestycja pn: ”Przebudowa – wymiana sieci cieplnej kanałowej na preizolowaną w obrębie ulicy Żeromskiego od komory K-232 na działce 107/5 do komory położonej na działce nr 121/22 przy ul. Żeromskiego 1 wraz z nowym przyłączem cieplnym do budynku MSC Zd – Wola, ul. Żeromskiego 7/9”.

logoOgólna wartość przedsięwzięcia: 400 750,00 zł.

Inwestycja została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie umorzenia pożyczki w wysokości 370 000,00 zł.

link do strony: www.zainwestujwekologie.pl

Awaria sieci ciepłowniczej – 16.02.1016

Z uwagi na awarię sieci ciepłowniczej występuje brak dostawy energii cieplnej dla potrzeb Centralnego Ogrzewania i Ciepłej Wody Użytkowej dla następujących regionów miasta Zduńskiej Woli:
Rejon odbiorców ulic:

1. Spółdzielnia Lokator osiedle Zachód całość
2. Przychodnia zdrowia Szadkowska
3. Inkubator Przedsiębiorczości Szadkowska
4. Szpital
5. Spółdzielnia Inwalidów Bojownik Szpitalna
6. Bank Spółdzielczy
7. Juliusza 37
8. Instytut Weterynarii Wodna 7
9. Opiesińska 6 Kaufland
10. Skład Drewna Królewiak Łódzka 22A
11. Domki Opiesińska
12. Hydra Łódzka 24
13. Urząd Pracy
14. Centrum Pasaż Getta Żydowskiego 18, 20, 20a
15. Kościół Adwentystów
16. Biedronka
17. Liceum KEN
18. ZDZ
19. Społem Sieradzka 6 i 10
20. Sieradzka 14 Projbud
21. Sieradzka 7 Przedszkole
22. Sieradzka 29 Liceum Plastyczne
23. Sieradzka 12 I
24. Sieradzka 12 II
25. Sieradzka 24 A
26. Sieradzka 32a
27. Sieradzka 38 sklep
28. Sieradzka 45
29. Sieradzka 14a
30. Mostowa Posto
31. Getta Żydowskiego 3
32. Getta Żydowskiego 17a – Przedszkole 2
33. Getta Żydowskiego 21b – MOPS
34. Zachodnia 5 – Centrala TPSA
35. Ogrodowa 7,9,11,12
36. Szkoła nr 12
37. Łódzka 8b

Przewidywane usunięcie awarii: 16.02.2016 ok. godziny 20:00.
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Awaria sieci – 15.02.2016

Z uwagi na awarię sieci ciepłowniczej występuje brak dostawy energii cieplnej dla potrzeb Centralnego Ogrzewania i Ciepłej Wody Użytkowej dla następujących regionów miasta Zduńskiej Woli:
Rejon odbiorców ulic:

1. Spółdzielnia Lokator osiedle Zachód całość
2. Przychodnia zdrowia Szadkowska
3. Inkubator Przedsiębiorczości Szadkowska
4. Szpital
5. Spółdzielnia Inwalidów Bojownik Szpitalna
6. Bank Spółdzielczy
7. Juliusza 37
8. Instytut Weterynarii Wodna 7
9. Opiesińska 6 Kaufland
10. Skład Drewna Królewiak Łódzka 22A
11. Domki Opiesińska
12. Hydra Łódzka 24
13. Urząd Pracy
14. Centrum Pasaż Getta Żydowskiego 18, 20, 20a
15. Kościół Adwentystów
16. Biedronka
17. Liceum KEN
18. ZDZ
19. Społem Sieradzka 6 i 10
20. Sieradzka 14 Projbud
21. Sieradzka 7 Przedszkole
22. Sieradzka 29 Liceum Plastyczne
23. Sieradzka 12 I
24. Sieradzka 12 II
25. Sieradzka 24 A
26. Sieradzka 32a
27. Sieradzka 38 sklep
28. Sieradzka 45
29. Sieradzka 14a
30. Mostowa Posto
31. Getta Żydowskiego 3
32. Getta Żydowskiego 17a – Przedszkole 2
33. Getta Żydowskiego 21b – MOPS
34. Zachodnia 5 – Centrala TPSA
35. Ogrodowa 7,9,11,12
36. Szkoła nr 12
37. Łódzka 8b

Przewidywane usunięcie awarii: 15.02.2016 ok. godziny 17:00.
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Awaria sieci – 12.02.2016

Z uwagi na awarię sieci ciepłowniczej występuje brak dostawy energii cieplnej dla potrzeb Centralnego Ogrzewania i Ciepłej Wody Użytkowej dla następujących regionów miasta Zduńskiej Woli:
Rejon odbiorców ulic:
1. Chopina, Kwiatowa, Wierzbowa
2. Spacerowa 93, 95, 97, 86/88, 68, 70 ,72
3. Łaska 89, 91, 93
4. Kręta 4, 6, 8
5. Rejon ulic: Różana i Azaliowa
Przewidywane usunięcie awarii ok. godziny 14.
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Awaria usunięta o godzinie 13:00

Lokale do wynajęcia

Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli sp. z o.o. informuje, że posiada
do wynajęcia:

  • lokal przy ul. Żeromskiego 7/9 w Zduńskiej Woli o powierzchni 15,62 m2
  • lokal przy ul. Żeromskiego 7/9 w Zduńskiej Woli o powierzchni 20,90 m2
  • lokal przy ul. Żeromskiego 7/9 w Zduńskiej Woli o powierzchni 220 m2

Więcej informacji na temat w/w lokali można uzyskać od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7: 00 do 15: 00 pod nr tel. 43 823-51-71 wew. 14. oraz w siedzibie Spółki ul. Żeromskiego 7/9, 98-220 Zduńska Wola.

Badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.

Rada Nadzorcza Miejskich Sieci Cieplnych w Zduńskiej Woli sp. z o.o.
zaprasza zainteresowane firmy audytorskie do składania ofert pisemnych na
badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.

oferta powinna zawierać:

Aktualny odpis z rejestru sądowego, informacje o przeprowadzonych badaniach (doświadczenie, referencje), cenę, kserokopie polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem zapłaty i wzór umowy.
Wymagany termin realizacji przedmiotu oferty do dnia 25 lutego 2016r.
Pisemne oferty należy składać od 08 września 2015 r. do 23 września 2015 r. do godz. 15:00 na adres Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 7/9, 98-220 Zduńska Wola z dopiskiem: „Rada Nadzorcza – badanie sprawozdania finansowego za 2015r.”
Jednocześnie informujemy, że oferty, które wpłyną do siedziby Spółki przed lub po w/w terminie nie będą podlegać rozpatrzeniu.

KARTA INFORMACYJNA

1. Podstawowe dane spółki:
Nazwa: Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli Sp. z o.o.
Adres: 98-220 Zduńska Wola, ul. Żeromskiego 7/9
NIP: 829-000-70-77
REGON: 730242867
KRS: 0000145853
Kapitał Zakładowy: 11.081.200,00 PLN

2. Osoba do kontaktu – Grzegorz Sztanka – Dyrektor finansowy

3. Rodzaj prowadzonej działalności – obrót, przesył i dystrybucja energii cieplnej

4. Liczba osób zatrudnionych stan na 31.12.2014r. – 38

5. Rok rozpoczęcia działalności – akt notarialny 19.12.1995r.

6. Podstawowy przedmiot działalności – działalność w zakresie wytwarzania i zaopatrywania w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych wg PKD 3530 Z

7. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę – 19 122 107,63 zł

8. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 wykazał zysk – 78 323,00 zł

9. Prognozowany wynik za 2015 rok – zysk netto: 80 917,00 zł

10. Kapitał podstawowy stan na 31.12.2014r. – 11 081 200,00 zł

11. Kapitał zapasowy stan na 31.12.2014r. – 3 327 039,40 zł

12. Rzeczowe aktywa trwałe stan na 31.12.2013r. – 12 327 195,06 zł

13. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi za 2014r. wyniosły – 20 064 162,70 zł

14. Pozostałe przychody operacyjne za 2014r. wyniosły – 143 201,60 zł

15. Przychody finansowe za 2014r. wyniosły – 168 261,84 zł

16. Prognozowane przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi za 2015r. – 20 410 494,00 zł

17. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania stan na 31.12.2014r. – 4 635 545,23 zł

18. Inwentaryzacja – drogą spisu z natury w 2015 roku zinwentaryzowane zostaną środki pieniężne, wyposażenie biur i pomieszczeń. Terminy inwentaryzacji są zachowane.

19. Jednostka nie jest wielozakładowa i nie posiada oddziałów

20. Podstawa prawna sporządzania sprawozdania finansowego – Ustawa o Rachunkowości

21. Forma prowadzenia ksiąg – wewnętrzna

22. Orientacyjna liczba dokumentów księgowych – ok. 700 m-cznie

23. Badanie sprawozdania finansowego za 2014r. przeprowadził:
POL – TAX Sp. z o.o.; ul. Bora Komorowskiego 56C lok. 91; 03-982 Warszawa