Karta informacyjna do badania spółki za 2019 rok

Rada Nadzorcza Miejskich Sieci Cieplnych w Zduńskiej Woli Sp. z o.o.

zaprasza zainteresowane firmy audytorskie do składania ofert pisemnych na

badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.

oferta powinna zawierać:

Aktualny odpis z rejestru sądowego, informacje o przeprowadzonych badaniach (doświadczenie, referencje), cenę, kserokopie polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem zapłaty i wzór umowy.

Wymagany termin realizacji przedmiotu oferty do dnia 29 lutego 2020r.

Pisemne oferty należy składać od 25 września 2019 r. do  08 października 2019 r.  do godz. 15:00 na adres Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 7/9, 98-220 Zduńska Wola z dopiskiem: „Rada Nadzorcza – badanie sprawozdania finansowego za 2019r.”

Jednocześnie informujemy,  że oferty, które wpłyną do siedziby Spółki  przed lub po w/w terminie nie będą podlegać rozpatrzeniu.

Karta informacyjna MSC za 2019 rok – pobierz